Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay đổi Công ty TNHH 1 TV

Xem với cỡ chữAA

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

(00:00 | 11/03/2019)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

1. THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2.Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Kết quả

thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí ĐK thay đổi DN: 100.000 đ/ lần cấp;

- Phí Công bố thông tin ĐKDN: 300.000đ/ lần.

TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2.Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

4. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Kết quả

thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí ĐK thay đổi DN: 100.000 đ/ lần cấp;

- Phí Công bố thông tin ĐKDN: 300.000đ/ lần.