TIN NỔI BẬT:
Những quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam  *  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.  *  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian  *  Kiên Giang: Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025  *  Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  *  Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020  *  Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay đổi Công ty TNHH 1 TV

Xem với cỡ chữAA

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

(00:00 | 11/03/2019)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

1. THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIÊN

TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2.Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Kết quả

thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí ĐK thay đổi DN: 100.000 đ/ lần cấp;

- Phí Công bố thông tin ĐKDN: 300.000đ/ lần.

TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2.Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

4. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Chú ý: Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Kết quả

thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí ĐK thay đổi DN: 100.000 đ/ lần cấp;

- Phí Công bố thông tin ĐKDN: 300.000đ/ lần.