Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Kinh tế đối ngoại

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

(16:14 | 07/01/2021)

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

- Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nội dung như sau:

- Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9, đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày ngày 18 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Thực hiện quy định của các Luật trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư,… theo quy định Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, thực hiện các văn bản Luật trên tham khảo tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa sau:

+ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200449

+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200452

Nguyễn Thanh An

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB07SKH.signed.pdf