Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(00:00 | 10/01/2020)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030