Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy hoạch - Kế hoạch - KTXH

Xem với cỡ chữAA

Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

(15:20 | 25/08/2020)

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Công văn số 863/UBND-NCCP ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ nội dung cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11 tháng 3 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đăng tải gồm:

1. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

                   (kèm theo dự thảo tờ trình và nghị quyết)

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Công văn số 863/UBND-NCCP ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ nội dung cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11 tháng 3 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đăng tải gồm:

1. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

                   (kèm theo dự thảo tờ trình và nghị quyết)

Tiêu Thị Diễm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DM dieu chinh KH DTC nam 2020 (Von NSTW).pdf; DM dieu chinh KH DTC nam 2020.pdf; Nghi quyet KH DTC 2016-2020 (Du thao).pdf; Nghi quyet KH DTC nam 2020 (Du thao).pdf; Phu luc IVa.pdf; Phu luc IVb.pdf; To trinh KH DTC 2016-2020 (Du thao).pdf; To trinh KH DTC 2020 (Du thao).pdf