Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020

(08:43 | 31/08/2020)

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch vốn năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 6.108.986 triệu đồng, UBND tỉnh triển khai giao chi tiết là 5.969.645 triệu đồng, đạt 97,72% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao[1].

Đến hết ngày 31/8/2020, giá trị khối lượng hoàn thành là 2.402.685 triệu đồng, đạt 39,33% kế hoạch; giá trị giải ngân là 2.152.126 triệu đồng, đạt 35,23% kế hoạch, tăng 6,07% so với ngày 31/7/2020.

Đối với nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý: Tỷ lệ giải ngân đạt 1.162.377/3.793.548 triệu đồng, đạt 30,64% kế hoạch. Có 10/30 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh; 17/30 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh và 3/31 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý: Tỷ lệ giải ngân đạt 989.749/2.315.438 triệu đồng, đạt 42,75% kế hoạch. Có 13/15 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh; 2/15 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh.

(Chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 bố trí thực hiện cho 584 dự án, trong đó:

Có 127 dự án khởi công mới bố trí 1.085.127 triệu đồng, chiếm 17,76% kế hoạch, giá trị giải ngân đến ngày 31/8/2020 đạt 401.668/1.085.127 triệu đồng, đạt 37,02%.

Có 457 dự án trả nợ + chuyển tiếp, vốn bố trí 5.023.859 triệu đồng, chiếm 82,24% kế hoạch, giá trị giải ngân đến ngày 31/8/2020 đạt 1.750.458/5.023.859 triệu đồng, đạt 34,84%.

(Chi tiết Phụ lục III kèm theo).

Kế hoạch vốn chuyển nguồn và kéo dài sang năm 2020 là 936.964 triệu đồng, giải ngân đến 31/8/2020 là 290.990 triệu đồng, đạt 31,06% kế hoạch.

(Chi tiết Phụ lục IV, Phụ lục V kèm theo).

Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019, đến ngày 31/8/2020 vẫn còn 35 công trình chưa giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí. Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, đến ngày 31/8/2020 vẫn còn 09 công trình bố trí mới chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

(Chi tiết Phụ lục VI kèm theo).

Đối với các công trình trọng điểm của các ngành và địa phương bố trí 4.827.790 triệu đồng, chiếm 79,03% kế hoạch, giải ngân đến 31/8/2020 là 1.599.196/4.827.790 triệu đồng, đạt 33,12% kế hoạch.

(Chi tiết Phụ lục VII kèm theo).

Đối với các công trình trọng điểm của các ngành và địa phương (thuộc kế hoạch vốn chuyển nguồn và kéo dài sang năm 2020) bố trí 598.321 triệu đồng, chiếm 63,86% kế hoạch, giải ngân đến 31/8/2020 là 74.028/598.321 triệu đồng, đạt 12,37% kế hoạch.

(Chi tiết Phụ lục VIII kèm theo).

 

[1] Còn lại 139.341 triệu đồng (chiếm 2,28% kế hoạch) các dự án thừa vốn do điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Dự kiến trình phân bổ hết cho các đơn vị tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Trịnh Xuân Anh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phu luc Báo cáo KH 2020 đến ngày 31.8.2020.xlsx