Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Nghị Quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ

(16:46 | 06/11/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

- Quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Kế hoạch đề ra.

- Việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiên trì với sự nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa cho từng đơn vị để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết, Kế hoạch; từng đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thuộc lĩnh vực của ngành, cấp mình phụ trách.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh qua loa, hình thức.

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư vào tỉnh theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

- Tiếp tục ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư vào 05 lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế xã hội; (1) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; (3) Phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; (4) Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ - giáo dục đào tạo - y tế chất lượng cao; (5) Phát triển Kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một số mục tiêu định hướng chủ yếu sau:

- Giai đoạn 2020 – 2025, phấn đấu thu hút 30-40 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 60 – 100 triệu USD và giai đoạn 2026 – 2030, phấn đấu thu hút 40-50 dự án FDI tổng vốn đăng ký khoảng 80 – 120 triệu USD.

- Tỷ lệ các dự án sử dụng công nghệ của các nước G7 và OECD giai đoạn 2020- 2025 đạt khoảng 45-50% và giai đoạn 2025 - 2030 đạt khoảng 60-70%.

- Tỷ lệ nội địa hóa bằng mức trung bình của cả nước (đạt mức 30% vào năm 2025 và đạt 40% vào năm 2030).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt khoảng 70% và đến năm 2030 đạt khoảng 80%, trong đó: lao động có văn bằng, chứng chỉ đến năm 2025 đạt khoảng 52,5% đến năm 2030 đạt khoảng 55%

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2020 – 2025 đạt khoảng 175.000 lượt lao động và giai đoạn 2026 – 2030 đạt khoảng  175.000 lượt lao động;

- Nộp ngân sách trung bình giai đoạn 2020 – 2025 đạt khoảng 545 triệu USD, giai đoạn 2026 – 2030 đạt khoảng 681 triệu USD.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đơn vị mình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này sâu rộng đến các ngành, các cấp trong tỉnh.

3. Các đơn vị thực hiện báo cáo theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này theo định kỳ hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12.

Nguyễn Thanh An

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 174_KH-UBND.signed.pdf