TIN NỔI BẬT:
Những quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam  *  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.  *  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian  *  Kiên Giang: Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025  *  Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  *  Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020  *  Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.

(16:00 | 15/10/2020)

Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu: Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức, loại hình, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các HTX, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng hoạt động khu vực KTTT, HTX. Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi. Tập trung phát triển lực lượng sản xuất trong các HTX nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khai thác tốt hơn các tiềm năng lợi thế của địa phương. Tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, cải thiện đời sống của xã viên và cộng đồng dân cư; phát triển kinh tế tập thể để hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động;  mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các loại hình kinh tế khác. Khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tuyên truyền, vận động thành lập mới 105 hợp tác xã (80 hợp tác xã nông nghiệp) và 560 tổ hợp tác gắn với xây dựng cánh đồng lớn; 01 liên hiệp hợp tác xã; phấn đấu trên 90% hợp tác xã có lãi, trong đó 55% hợp tác xã khá giỏi, 40% hợp tác xã trung bình, hạn chế thấp nhất hợp tác xã yếu kém; tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả và phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 01 đến 02 mô hình kinh tế tập thể bền vững và làm ăn có hiệu quả.

Định hướng phát triển: Tập trung phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh. Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp; bảo đảm lợi ích thành viên...; đổi mới, cải tiến kỹ thuật, cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý và điều hành của cán bộ HTX từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của các HTX để đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắc khe của thị trường; việc phát triển KTTT theo ngành, lĩnh vực phải phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế xã hội.

Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch: tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã hiệu quả và tổng kết mô hình; huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT; tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tăng cường hợp tác quốc tế về KTTT; xây dựng chương trình, dự án mang tính đột phá./.

                                                                                                                Trần Lưỡng Toàn