TIN NỔI BẬT:
Những quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam  *  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.  *  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian  *  Kiên Giang: Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025  *  Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  *  Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020  *  Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.

(15:56 | 15/10/2020)

Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) và kết quả thực hiện pháp luật và chính sách phát triển kinh tế tập thể năm 2020. Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể năm 2021, với một số yêu cầu, định hướng, mục tiêu và các giải pháp như sau:

Yêu cầu: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 phải đặt trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2021-2025, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước; bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang; phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu chung, thực tế của thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, phải theo đúng giá trị và các nguyên tắc cơ bản của HTX, mang tính phổ biến áp dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể; quan tâm các chỉ tiêu số lượng, chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả như doanh thu, thu nhập của các thành viên…; các chỉ tiêu xã hội như hiệu quả cung ứng dịch vụ của các HTX đối với thành viên và kinh tế hộ thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới, thu nhập và mức sống, dịch vụ của HTX phục vụ đời sống thành viên và cộng đồng dân cư như giáo dục, đào tạo, y tế,…; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp; bảo đảm lợi ích thành viên,...

Định hướng chung về phát triển KTTT, HTX: Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển KTTT với nhiều hình thức đa dạng - nòng cốt là HTX, phát triển các HTX dựa trên sở hữu thành viên và sở hữu tập thể, các HTX phải gắn việc tăng cường các khả năng nội lực và mở rộng quan hệ hợp tác liên kết, liên doanh với bên ngoài, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dân chủ; phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ và theo vốn góp; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực nội tại của các HTX, huy động và khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, lao động và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế của các thành viên HTX. Các HTX lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên, góp phần giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho thành viên, phát triển cộng đồng.

Mục tiêu: Đổi mới và phát triển KTTT, HTX theo quy định pháp luật về HTX; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các THT, HTX; mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các loại hình kinh tế khác nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có. Khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khuyến khích thành lập HTX mới, phấn đấu đưa KTTT, HTX của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các HTX, tạo sự chuyển biến về quản lý, sở hữu, phân phối,… theo Luật Hợp tác xã năm 2012; hỗ trợ giúp các HTX tăng cường về nguồn lực lao động, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ công nghệ. Phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn có điều kiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu và tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế; phát triển đa dạng các loại hình KTTT mà nòng cốt là HTX với tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia vê xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Phấn đấu đưa KTTT, HTX tỉnh thoát khỏi tình trạng yếu kém, thể hiện được vai trò, nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp lớn hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thành lập mới 50 THT và 15 HTX trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản và những nơi sản xuất lúa ba vụ của tỉnh, phát triển các loại hình HTX mới; số tổ viên mới thu hút 750; số thành viên mới HTX 525; doanh thu bình quân một HTX: 1.325 triệu đồng; thu nhập bình của người lao động thường xuyên trong HTX là 57 triệu đồng/người/năm; số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 572 người; đạt trình độ cao đẳng, đại học ước đạt 71 người.

Các giải pháp pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2021: Tiếp tục thực hiện và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

                                                                                                                              Trần Lưỡng Toàn