TIN NỔI BẬT:
Những quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam  *  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.  *  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian  *  Kiên Giang: Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025  *  Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  *  Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020  *  Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian

(15:53 | 15/10/2020)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì và phát huy kết quả đạt được từ chỉ đạo, điều hành của tỉnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 18/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, với mục tiêu và một số nhiệm vụ giải pháp tiêu biểu như sau:

Mục tiêu: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; cải thiện điểm số và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp dân, tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và cổng/trang thôn tin điện tử; phấn đấu hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đã triển khai đến 100% các sở ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; phấn đấu trên 80% dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3, 4; phấn đấu cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của tỉnh ở cấp độ 4; phấn đấu trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kiên Giang; phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp giảm còn 01 ngày, cấp đăng ký thay đổi giảm còn 1/2 ngày; đang ký kinh doanh qua mạng điện tử đạt 40% lượt; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (dự án giao thông) tối đa 10 ngày (đối với nhóm B); 05 ngày (đối với nhóm C); cấp phép xây dựng tối đa 10 ngày; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 50 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy xuống còn 20 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp nước xuống còn 7 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp là 13 ngày/hồ sơ; duy trì thời gian thực hiện 35 ngày đối với thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giảm 30% các TTHC thuộc lĩnh vực kho bạc, thời gian kiểm soát hồ sơ, chứng từ số từ 7 ngày xuống 3 - 4 ngày làm việc; giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục TTHC thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu 12 phút 37 giây; đối với hàng hóa nhập khẩu 412 giờ 21 phút; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai kê khai thuế qua mạng đạt 95% trở lên, hoàn thuế điện tử đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 100% và nộp thuế điện tử đạt 95% trở lên; thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân bình quân 05 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế giảm còn 117 giờ/năm; phấn đấu hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tối đa 40 ngày; giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất và miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm; duy trì thời gian giải quyết thủ tục đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày (Trừ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ); thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 90 ngày; thời gian giải quyết doanh nghiệp phá sản tối đa 20 tháng; thời hạn cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp xuống còn 05 ngày (quy định 07 ngày); đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; duy trì 100% hình thức đóng bảo hiểm và thanh toán Bảo hiểm xã hội điện tử.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh, góp phần cải thiện các chỉ tiêu thành phần và đạt mục tiêu Chính phủ đề ra; tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup).

Theo đó kế hoạch cũng quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

                                                                                                                       Trần Lưỡng Toàn