TIN NỔI BẬT:
Những quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam  *  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025.  *  Kiên Giang: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.  *  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Gian  *  Kiên Giang: Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025  *  Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả  *  Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương đến ngày 31/8/2020  *  Về việc đăng tải hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả

(14:35 | 15/10/2020)

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002), Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 30-7-2002 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được nâng lên; nhiều ngành, nhiều địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và đạt kết quả thiết thực. Công tác quản lý nhà nước về kinh tập thể được tăng cường. Kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhiều đổi mới và phát triển khá, tổ hợp tác và hợp tác xã tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng hoá các loại hình hợp tác và sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 7/2020, toàn tỉnh có 451 Hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động, trong đó có 399 HTX nông nghiệp, 5 HTX thương mại dịch vụ, 14 HTX giao thông vận tải, 3 HTX xây dựng, 8 HTX tiểu thủ công nghiệp, và 22 quỹ tín dụng nhân dân, số HTX đang hoạt động hiệu quả là 323 HTX. Nội dung, phương thức hoạt động của các hợp tác có bước đổi mới, tổ chức thực hiện theo đúng Luật Hợp tác xã, nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã được chú trọng,…

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Trình độ quản lý, năng lực quản trị và khả năng tài chính, công nghệ, kỹ thuật của các hợp tác xã còn yếu; quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình kinh tế tập thể còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp, các sản phẩm tạo ra hầu hết chưa có nhãn hiệu, thương hiệu; nhiều hợp tác xã chưa xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh nên khó tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Việc liên kết giữa các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhau chưa tương đồng. Hiệu quả kinh tế, thu nhập của thành viên hợp tác xã còn thấp; nhận thức và trách nhiệm của các thành viên hợp tác xã còn hạn chế, còn tư tưởng sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, còn hoài nghi về hiệu quả của mô hình hợp tác xã; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế...

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác có mặt chưa chặt chẽ. Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý hợp tác xã vừa thiếu, vừa yếu chủ yếu sử dụng nhân sự có bề dầy kinh nghiệm, tâm huyết; cán bộ hợp tác xã chỉ được bồi dưỡng qua các lớp ngắn ngày, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Nguồn lực của hợp tác xã chưa đủ mạnh để liên doanh, liên kết. Đội ngũ cán bộ theo dõi lĩnh vực kinh tế tập thể phần lớn là kiêm nhiệm nên việc tham mưu trong công tác quán lý nhà nước về hợp tác xã còn hạn chế. Một bộ phận thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể nhận thức chưa đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với kinh tế tập thể; một số hợp tác xã thiếu quyết tâm nỗ lực vươn lên, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Ngày 21/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai và cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tuyên truyền, vận động thành lập mới 105 HTX (80 HTX nông nghiệp) và 560 THT gắn với xây dựng cánh đồng lớn; 01 liên hiệp HTX; phấn đấu trên 90% HTX có lãi, trong đó 55% HTX khá giỏi, 40% HTX trung bình, hạn chế thấp nhất HTX yếu kém; tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả và phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 01 đến 02 mô hình KTTT bền vững và làm ăn có hiệu quả.

Một số nhiệm vụ và giải pháp:

Về tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (13-NQ/TW ngày 18-3-2002), Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 30-7-2002 và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03-7-2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang, Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/9/2012 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển KTTT đến các cấp, các ngành, quần chúng Nhân dân và người lao động, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tham gia xây dựng phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX; hoạt động của HTX phải gắn với chủ trương, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền từng địa phương đây là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Về hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách: rà soát, xây dựng các văn bản dưới luật, chính sách phát triển KTTT, HTX và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện; vận dụng tốt các chủ trương, chính sách để hỗ trợ KTTT, HTX phát triển phù hợp với bản chất (tránh bao cấp), nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức HTX và khả năng nguồn lực của Nhà nước,…

Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX: củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan có liên quan từ tỉnh đến cơ sở để theo dõi, giám sát, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Các cấp, ngành, địa phương hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển KTTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành và địa phương. Tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với sinh kế người dân ở từng vùng, từng điều kiện, từng nguồn lực. Tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức về KTTT cho cán bộ HTX và cán bộ quản lý nhà nước làm công tác theo dõi KTTT cần được tạo điều kiện đào tạo căn bản, nâng cao năng lực, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các HTX; có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia vào các chức danh quản lý, điều hành HTX.

Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, xây dựng mô hình HTX hiệu quả và tổng kết mô hình: tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh của các tổ chức KTTT; rà soát năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT hiện có, thực hiện sáp nhập các đơn vị không đủ điều kiện, hoạt động kém hiệu quả; ưu tiên phát triển mô hình KTTT, HTX phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ở các nơi có điều kiện nhưng không loại trừ các hình thái sản xuất truyền thống; tập trung đẩy mạnh và phát triển sàn giao dịch điện tử, khuyến khích các mô hinh KTTT, HTX tham gia bán hàng online thông qua sàn giao dịch điện tử, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Về huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX: huy động mọi nguồn lực cho phát triển KTTT, HTX; khuyến khích, tạo điều kiện để các HTX và các thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh. Lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết; Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các hộ nông dân khi tham gia HTX, THT và các hình thức tổ chức liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi các sản phẩm nông nghiệp. Tranh thủ sự tài trợ, hỗ trợ về tài chính và cơ sở vật chất của các tổ chức, cá nhân, khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Về tăng cường hợp tác quốc tế về KTTT: Khuyến khích hợp tác quốc tế trong phát triển KTTT, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh. Tiếp thu các hỗ trợ phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng lực HTX. Thành lập và nâng cao năng lực cơ cấu trợ giúp tổ chức KTTT. Từng bước mở rộng hoạt động và phát huy vai trò HTX trong phát triển quan hệ với các tổ chức quốc tế, trước hết là Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA), Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các nước Đông Nam Á.

Về xây dựng chương trình, dự án mang tính đột phá: xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương; ghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư công.

Về các giải pháp khác: Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với HTX, kết nối giữa các doanh nghiệp với các HTX có sự tương đồng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh,... Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của kinh tế hợp tác, HTX, trong đó tập trung vào việc cung cấp thông tin về thị trường và khách hàng, tích cực tham gia diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của các HTX trong và ngoài tỉnh, các hoạt động triển lãm, hội chợ; xây dựng và quảng bá thương hiệu cho HTX và liên hiệp HTX; hỗ trợ một số HTX có điều kiện xúc tiến thương mại ra thị trường trên thế giới; tiếp tục hỗ trợ nhãn hiệu thương mại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho HTX; hỗ trợ kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu./.