Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện giải ngân của các Sở, ban ngành và địa phương Đến ngày 20 tháng 5 năm 2020

(00:00 | 20/05/2020)

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo số liệu tình hình thực hiện giải ngân của từng Sở, ban ngành và địa phương. Theo Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 6.108.986 triệu đồng. Tính đến ngày 20/5/2020, ước thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành là 1.323.667/6.108.986 triệu đồng, đạt 21,67% kế hoạch; giá trị giải ngân là 1.038.017/6.108.986 triệu đồng triệu đồng, đạt 16,99% kế hoạch (kèm theo Phụ lục I chi tiết nguồn vốn; Phụ lục II chi tiết từng Sở, ban, ngành và địa phương).

 

Qua kết quả thực hiện các Sở, ban ngành và địa phương nắm sát tình hình thực hiện dự án, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định.

Phu luc I, II (Bao cao tinh hinh giai ngan toi 20-5-2020.pdf