Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(00:00 | 25/06/2020)

Sơ kết công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện là 6.108.986 triệu đồng, UBND tỉnh triển khai giao chi tiết là 5.969.514 triệu đồng, đạt 97,72% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao[1].

Kết quả đến hết ngày 31/5/2020, thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành là 1.371.616 triệu đồng, đạt 22,45% kế hoạch; giá trị giải ngân là 1.121.153 triệu đồng, đạt 18,35% kế hoạch, thấp hơn 5,02% so cùng kỳ năm 2019.

Đối với nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý: Có 6/31 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh; 18/31 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh; 7/31 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý: Có 10/15 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh; 5/15 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh.

(Chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bố trí thực hiện cho 577 dự án, trong đó có 78 dự án vướng/chậm các thủ tục đầu tư với tổng vốn bố trí là 2.409.584 triệu đồng, chiếm 39,44% kế hoạch vốn. Trong đó:

Có 114 dự án khởi công mới bố trí 1.065.869 triệu đồng (chiếm 17,45% kế hoạch), giá trị giải ngân đến ngày 31/5/2020 đạt 128.872 triệu đồng (đạt 2,11% kế hoạch), trong đó 32 dự án[2] vướng/chậm các thủ tục với số vốn bố trí là 484.432 triệu đồng (chiếm 7,93% kế hoạch).

Có 463 dự án trả nợ + chuyển tiếp, vốn bố trí 5.043.117 triệu đồng (chiếm 82,55% kế hoạch), giá trị giải ngân đến ngày 31/5/2020 đạt 992.281 triệu đồng (đạt 16,24% kế hoạch), trong đó 46 dự án[3] vướng/chậm các thủ tục với số vốn bố trí là 1.925.152 triệu đồng (chiếm 31,52% kế hoạch).

Phu luc III, IV  kèm theo

Khối lượng thực hiện các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh từ đầu năm ước đến ngày 30/6/2020 là 203,26/382 km đạt 53,24% kế hoạch năm 2020. Lũy kế đến ngày 30/6/2020, tổng số km đường GTNT trên địa bàn tỉnh được cứng hóa là 6.180km/7.084km đạt 87,25% (chỉ tiêu Nghị quyết đạt 80%), vượt 7,25% kế hoạch.

Tỷ lệ thực hiện đấu thầu qua mạng đến ngày 31/5/2020 thực hiện được 108/248 gói thầu, đạt 43,5% kế hoạch; ước đến ngày 30/6/2020 thực hiện được 130/248 gói thầu, đạt 52,4% kế hoạch năm 2020.

Như vậy, với kết quả như trên ước giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2020 là 1.846.566 triệu đồng, đạt 30,23% kế hoạch.

Kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển nguồn và kéo dài là 662.324 triệu đồng, giải ngân đến 31/5/2020 là 112.493 triệu đồng, đạt 16,98% kế hoạch.

(Chi tiết Phụ lục V, Phụ lục VI kèm theo).

* Tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh

- Việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Theo chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả kiểm điểm về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/3/2020. Theo kết quả giải ngân kế hoạch vốn (so với kế hoạch vốn giao đầu năm) có 20 Sở, ban ngành cấp tỉnh và 6 huyện, thành phố chưa đạt yêu cầu tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu (trên 95% kế hoạch). Đến nay, có 4/20 đơn vị gửi báo cáo kiểm điểm (Y tế, Lao động - TB&XH, Văn hóa và Thể thao, Trường Cao đẳng Kiên Giang). Tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

(Chi tiết Phụ lục VII kèm theo).

- Việc thực hiện giải ngân theo kế hoạch đề ra

Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019, trong quý I/2020 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí: Đến ngày 31/5/2020 vẫn còn 42 công trình chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, trong quý I/2020 phải triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công: Đến ngày 31/5/2020 vẫn còn 18 công trình khởi công mới chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

- Nhận xét, đánh giá

+ Thuận lợi

Kế hoạch vốn được giao trong tháng 12/2019 tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị được giao kế hoạch vốn chủ động thực hiện. Đồng thời UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Công tác chỉ đạo điều hành của một số Sở, ban ngành, địa phương và chủ đầu tư có chuyển biến tích cực, quan tâm chỉ đạo; đã tập trung tổ chức đấu thầu triển khai thi công các công trình mới; quản lý chất lượng công trình được nâng lên.

Kịp thời bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao. Trong quý I/2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban ngành và địa phương với tổng kế hoạch vốn là 542.991 triệu đồng[4]. Ngoài ra, UBND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban ngành và địa phương với tổng kế hoạch vốn là 241.960 triệu đồng[5].

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bằng nhiều giải pháp như thành lập Đoàn công tác liên ngành[6] nhằm kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với các Sở, ban ngành và địa phương, từ đó có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Ngoài ra UBND tỉnh thường xuyên cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh của các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng tại UBND tỉnh. Công tác thanh kiểm tra, giám sát được tăng cường qua đó đã phát hiện chấn chỉnh nhiều sai phạm.

- Tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh như: Chưa giải ngân theo kế hoạch đề ra đối với các công trình đã nghiệm thu hoàn thành trong năm 2019 và các công trình chuyển tiếp; chưa triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công đối với các công trình triển khai mới năm 2020; phần lớn các đơn vị chậm hoặc chưa xây dựng kế hoạch triển khai cho từng dự án cụ thể để có giải pháp chỉ đạo điều hành cho phù hợp theo kế hoạch dự án. Hàng tháng không gửi kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp (chi tiết Phụ lục VIII kèm theo).

Nhiều dự án được lập với chất lượng không cao, phải chỉnh sửa nhiều lần. Công tác khảo sát, thiết kế còn sơ sài dẫn đến khi triển khai thi công phải xử lý kỹ thuật, chỉnh sửa phương án thiết kế nhiều lần.

Công tác lập kế hoạch vốn của một số đơn vị chưa sát thực tế và khả năng thực hiện từng dự án, nhiều đơn vị đăng ký số vốn còn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 mà không xem xét đến khả năng triển khai của dự án (chưa có mặt bằng, chưa đủ hồ sơ, thủ tục nhưng vẫn đăng ký và giao kế hoạch vốn), dẫn đến thừa vốn phải đề nghị điều chỉnh.

Công tác đấu thầu còn nhiều bất cập, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải điều chỉnh nhiều lần, phân chia gói thầu chưa hợp lý, hồ sơ mời thầu còn nêu điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu nhất là một số gói thầu do các huyện, thành phố quản lý, cùng thời điểm vẫn cho trúng nhiều gói thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Một số nhà thầu không đủ năng lực để thực hiện, tiến độ không đúng hợp đồng đã ký nhưng vẫn được chủ đầu tư, BQL dự án tiếp tục ký kết hợp đồng các gói thầu khác, không thực hiện xử phạt, xử lý cắt hợp đồng.

Tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp còn chậm, nhiều công trình chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm nghiệm thu hoặc lập hồ sơ thanh, quyết toán. Công tác quyết toán công trình hoàn thành chưa thực hiện đúng thời gian, thường vượt thời gian quy định.

Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, quy trình thủ tục còn dài, khiếu nại khiếu kiện trong công tác lập phương án GPMB vẫn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng tiến độ của nhiều công trình, nhất là đối với ngành giao thông.

Một số đơn vị chưa tuân thủ và báo cáo theo định kỳ hàng tháng (chi tiết Phụ lục IX kèm theo); phần lớn các đơn vị chậm xây dựng kế hoạch triển khai cho từng dự án cụ thể để có giải pháp chỉ đạo điều hành cho phù hợp theo tiến độ dự án (đến nay có 10/46 đơn vị[7] gửi kế hoạch).

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Về khách quan

Để ứng phó với hạn mặn, tỉnh đã triển khai đắp đập tạm trên một số tuyến sông, kênh, rạch nên đã làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu xây dựng; đồng thời trong một số thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên, vật liệu dẫn đến giá một số vật tư tăng,… làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến các công trình không thể tiến hành thi công theo kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng (không thể tập trung họp dân); một số thiết bị, vật tư nhập khẩu không nhập về được, các đơn vị nước ngoài dừng sản xuất, ảnh hưởng hoàn thiện công trình,… 

Việc áp dụng theo một số văn bản mới còn vướng mắc trong quá trình thực hiện như Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Về chủ quan

Một số chủ đầu tư, BQL dự án chưa chủ động, thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, sự phối hợp từng lúc, từng nơi chưa thực sự tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm.

Một số chủ đầu tư, BQL dự án vẫn xem nhẹ công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn thiết kế năng lực yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân[8].

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, quy trình thủ tục kéo dài, chưa được quan tâm, giải quyết triệt để, thiếu sự phối hợp giữa chủ đầu tư và UBND huyện, thành phố[9].

Thiếu chủ động trong việc xây dựng tiến độ triển khai thực hiện dự án, chưa có phương án đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ thực hiện. Nhiều dự án triển khai vượt thời gian thực hiện đầu tư theo quyết định đầu tư được duyệt, nhưng chậm lập các hồ sơ điều chỉnh thời gian thực hiện làm ảnh hưởng công tác thanh toán, giải ngân[10].

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến đơn vị thi công thực hiện không đúng thiết kế được duyệt, ảnh hưởng đến chất lượng công trình[11]; chậm đôn đốc đơn vị thi công lập các hồ sơ, thủ tục quyết toán, tất toán công trình.

Năng lực của một số cán bộ ở phòng Tài chính - Kế hoạch, BQL dự án còn hạn chế, chưa kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Một số đơn vị tư vấn năng lực yếu, không thực hiện hết trách nhiệm, cố tình vi phạm các quy định trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu,…

Kế hoạch vốn do các địa phương tự phân khai danh mục thường chậm và không đồng bộ (đối với các công trình giao thông nông thôn).

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phấn đấu giá trị giải ngân đạt 100% (theo Nghị quyết của Chính phủ), cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

- Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Giao nhiệm vụ cho Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Công văn số 623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).

+ Đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

+ Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

+ Ban hành kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

+ Lập danh mục dự án và phân công lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án từ nay cho đến hết ngày 31/01/2021. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ Đại hội các cấp, khởi công - hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Tỉnh đảng bộ, xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới.

+ Khẩn trương hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

+ Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...

+ Không ký kết hợp đồng đối với các nhà thầu tư vấn, thi công không có năng lực, trúng thầu nhiều gói thầu nhưng không đủ năng lực thực hiện. Kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng các nhà thầu vi phạm hợp đồng vượt thời gian thực hiện nhưng không có lý do chính đáng.

- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức triển khai nghiêm túc nội dung các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của cơ quan mình.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trong việc đánh giá cán bộ và nội dung gợi ý kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với các cá nhân, đơn vị không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


[1] Còn lại 139.472 triệu đồng (chiếm 2,28% kế hoạch) các dự án thừa vốn do điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.

[2] Gồm: 07 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án với kế hoạch vốn giao là 140.100 triệu đồng; 05 dự án đang phê duyệt thiết kế - dự toán với kế hoạch vốn giao là 169.126 triệu đồng; 20 dự án đang đấu thầu với kế hoạch vốn giao là 175.206 triệu đồng.

[3] Gồm: 09 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án với kế hoạch vốn giao là 350.300 triệu đồng; 07 dự án đang phê duyệt thiết kế - dự toán với kế hoạch vốn giao là 309.271 triệu đồng; 03 dự án đang đấu thầu với kế hoạch vốn giao là 197.085 triệu đồng; 21 công trình/dự án vướng GPMB với kế hoạch vốn giao là 869.549 triệu đồng; 06 công trình/dự án vướng mắc khác với kế hoạch vốn giao là 198.947 triệu đồng.

[4] Nguồn ngân sách địa phương điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 144 dự án, giảm kế hoạch vốn 15 dự án là 481.272 triệu đồng; nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn nội bộ ngành 01 dự án là 12.500 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 13 danh mục dự án, tăng vốn 30 danh mục dự án là 3.032 triệu đồng; nguồn vốn nước ngoài điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 02 danh mục dự án, tăng 02 danh mục dự án là 46.187 triệu đồng.

[5] Nguồn ngân sách địa phương điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 4 dự án, giảm kế hoạch vốn 49 dự án.

[6] Trong tháng 5/2020, Đoàn công tác liên ngành đã tổ chức làm việc với 09 đơn vị có vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 và tỷ lệ giải ngân thấp (gồm 06 ngành và 03 huyện, thành phố), kiểm tra 29 công trình/dự án vướng mắc và đã có báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý (Báo cáo số 99/BC-SKHĐT ngày 29/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang).

[7] Các đơn vị có xây dựng kế hoạch triển khai từng dự án, gồm: BQL dự án ĐTXD các CT giao thông; BQL các dự án ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT; BQL dự án ĐTXD CN dân dụng và công nghiệp (gồm các ngành: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐ Kiên Giang, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Lao động - TB&XH).

[8] Gồm: Sở Y tế (dự án Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và dự án Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng chưa thông qua được bước thiết kế cơ sở); Sở Văn hóa Thể thao (điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, sửa chữa trung tâm văn hóa tỉnh); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (dự án Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm, huyện Phú Quốc phải xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công phần móng công trình); UBND huyện U Minh Thượng (dự án Cầu U Minh Thượng trên đường tỉnh ĐT.965 điều chỉnh thiết kế); thành phố Hà Tiên (đến thời điểm Đoàn liên ngành kiểm tra chưa hoàn thành bước thiết kế gồm: dự án Nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành; dự án Bãi rác Hà Tiên; dự án Đường ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên).

[9] Gồm các dự án: đường Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá; đường tỉnh ĐT.961, huyện Tân Hiệp; đường Thứ 2 đến Công Sự, huyện U Minh Thượng; đường Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất; đường Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; dự án Khu Công nghiệp Thạnh Lộc giai đoạn 1 do BQL Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư; dự án Bệnh viện Tâm thần tỉnh do Sở Y tế là chủ đầu tư; dự án Cầu qua trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng do UBND huyện U Minh Thượng làm chủ đầu tư; dư án nhà thi đấu đa năng xã An Sơn và Trung tâm văn hóa xã An Sơn do huyện Kiên Hải làm chủ đầu tư.

[10] Gồm: dự án Khu Công nghiệp Thạnh Lộc do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư; dự án Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa do Sở Văn hóa Thể thao làm chủ đầu tư; dự án Bệnh viện Ung Bướu tỉnh và dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh do sở Y tế làm chủ đầu tư.

[11] Đường Thầy Quơn - Ấp Khân do UBND huyện U Minh Thượng làm Chủ đầu tư.

Phu luc Báo cáo sơ kết ĐTC 6 tháng năm 2020.pdf