Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

(00:00 | 31/07/2020)

Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, theo đó Nghị định gồm 6 Chương, 36 Điều và 3 phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 6 Điều (bắt đầu từ Điều 1 đến Điều 6)

- Chương II: Thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ, gồm 5 Điều (bắt đầu từ Điều 7 đến Điều 11)

- Chương III: Quản lý thực hiện viện trợ, gồm 8 Điều (bắt đầu từ Điều 12 đến Điều 19)

- Chương IV: Quản lý tài chính viện trợ, gồm 7 Điều (bắt đầu từ Điều 20 đến Điều 26)

- Chương V: Quản lý Nhà nước về viện trợ, gồm 7 Điều (bắt đầu từ Điều 27 đến Điều 33)

- Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều (bắt đầu từ Điều 34 đến Điều 36)

- Các phụ lục gồm: Phụ lục I (Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuận sử dụng viện trợ); Phụ lục II (Nội dung  văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ); Phụ lục III (Nội dung văn kiện phi dự án sử dụng vốn viện trợ).

Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 17/9/2020 và thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

 NĐ 80.2020 NĐ-CP ngày 08.7.2020 của Chính phủ.pdf