Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

(09:47 | 10/12/2020)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở đã trình Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 .

1. Công tác triển khai thực hiện

Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập đã thành lập 03 Đoàn thanh tra tại các đơn vị (UBND huyện Giồng Riềng; UBND huyện Kiên Hải và UBND huyện Gò Quao); 01 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đấu thầu; 01 cuộc kiểm tra công tác hậu kiểm theo chỉ đạo của Giám đốc sở02 cuộc kiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Vượt 7/4 cuộc).

- Tổng số đối tượng được thanh tra: 09 tổ chức được thanh tra.

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; đấu thấu, giám sát đánh giá đầu tư.

* Kết quả thanh tra:

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 08 cá nhân và 09 tổ chức vi phạm.

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 11 quyết định. Tổng số tiền vi phạm: 243.500.000 đồng, đến nay đã nộp đủ.

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi: Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành đều được các đơn vị   nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định.

Qua 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã phát hiện số tiền sai phạm như sau:

* Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 858.009.262 đồng, trong đó: Thu hồi về cho ngân sách nhà nước là 858.009.262 đồng (đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã nộp đủ).

- Đối với UBND huyện Giồng Riềng, tổng số tiền sai phạm là: 858.009.262 đồng, trong đó:

+ Thu hồi về cho ngân sách nhà nước là 858.009.262 đồng (đã nộp đủ).

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra:

Không lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi phê duyệt; phê duyệt dự toán thiết bị khi chưa có khối lượng, số lượng, đơn giá cụ thể; trong lập, thẩm định, phê duyệt HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng còn nhiều sai sót; quyết toán chưa đúng thời gian quy định; không phải bên mời thầu nhưng quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu; không phải bên mời thầu nhưng tham gia thương thảo hợp đồng; không thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư; không lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh BCKTKT,…

2. Việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận về thanh tra

Cùng với việc triển khai thực hiện các đoàn thanh tra, từ đầu năm đến nay thanh tra Sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra còn tồn động.

- Từ năm 2019 trở về trước, còn 02 kết luận chưa thực hiện dứt điểm cụ thể như sau:

+ Đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang: còn 463.493.978 đồng chưa nộp.

+ Đối với UBND huyện Vĩnh Thuận: còn 164.915.195 đồng chưa nộp.

- Sở thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với UBND huyện Vĩnh Thuận và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

a) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế:

- Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo các phòng thuộc sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua các cuộc họp cơ quan hoặc lồng ghép vào các buổi họp chi bộ,...

Trong năm 2020, Sở tiếp tiếp nhận 03 đơn kiến nghị về lĩnh vực đấu thầu (trong đó xử lý 02 đơn thuộc thẩm quyền và chuyển 01 đơn không thuộc thẩm quyền). Các đơn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết đúng trình tự thủ tục, không có trường hợp nào khiếu nại tiếp.

* Được sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Kiên Giang, Thanh tra tỉnh và Ban Giám đốc Sở, trong năm 2020 Thanh tra Sở đã thực hiện nhiệm vụ thanh tra hoàn thành 100% đúng theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra luôn tận tâm với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện xử lý đúng đối tượng, đúng quy định.

Bên cạnh đó việc tham mưu ban hành một số kết luận thanh tra còn chậm so với quy định, chất lượng chưa cao. Chưa chủ động đề xuất đối tượng tiến hành thanh tra theo những vấn đề bề nổi của ngành, địa phương.

 

Ngô Thị Thanh Thảo