Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang

13/11/2017
- Cổng dịch vụ công trực tuyến là nơi thực hiện chức năng "một cửa điện tử " cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyễn trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang. - Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi truờng mạng
Văn Phòng
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo