Tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm

27/02/2017
Tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm

Căn cứ Quyết định số 11.2015/QĐ-UBND Ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

      Căn cứ công văn số 1298/UBND-VHXH, ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về hướng dẫn việc tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề, đột xuất;  

      Căn cứ Kế hoạch hoạch số 118/KH-UBND  ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về họp mặt doanh nghiệp và khen thưởng doanh nghiệp có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

       Ngày 01 tháng 06 năm 2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang Ban hành tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm. Thời gian gởi đăng ký thi đua về Sở chậm nhất cuối tháng 06/2015. Thời gian xét thi đua khen thưởng từ 31/12 trong năm 2015 đến ngày 15/1 của năm tiếp theo. 

      Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng như sau:
          -   Bảng đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp.
          -   Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng theo mẫu 07, Nghị định 39 của Chính phủ. (có biểu mẫu đính kèm)/Portals/0/TieuchiMauBaocaoThanhtich.pdf
Nếu có gì vướng mắc và khó khăn vui lòng liên hệ đ/c Tuấn Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh. đt: 0918.565.113.
SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo