Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh; lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam A A

05/07/2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính 02 lĩnh vực: Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh; Đầu tư tại Việt Nam

               UBND TỈNH KIÊN GIANG                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                                 Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

                                Số: 103 /TB-SKHĐT                                                                                        Kiên Giang, ngày  05 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh; lĩnh vực Đầu tư 


Thực hiện theo Thông báo số 434/TB-VP ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh vế ý kiên kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị chuẩn bị hoạt động cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính 02 lĩnh vực: Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh; Đầu tư tại Việt Nam

- Tổng số thủ tục hành chính: 130 TTHC (phụ lục đính kèm).

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được chuyển đến Trung Tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 50-51-52, đường 3 tháng 2, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình thực hiện TTHC có vướng mắc, cần hỗ trợ thông tin hướng dẫn, xin liên hệ số: 02973.862037 – 02973.870319.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến tổ chức, cá nhân, quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ công việc./.

  1. Nơi nhận:                                                                                 TL.GIÁM ĐỐC        
  2. - UBND tỉnh; CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
  4. - UBND các huyện, thị xã, thành phố; (Đã Ký)
  5. - Các phòng chuyên môn thuộc sở; TÔN THẤT THƯƠNG
  6. - Đăng Công TT SKHDT;
  7. - Lưu: VT.

 
 

SKHDT
Thư viện ảnh
Hoạt động chi đoàn - Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tu
anh CĐ SKHDT
anh
anh
anh
bac lieu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh 8 3
anh 8-3
anh 83
Video
Web liên kết
Quảng cáo