Sơ đồ tổ chức

 

Cơ cấu tổ chức:

BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc

Trần Hữu Nghị. Sinh năm 1959

Số điện thoại: 0949.333.666

Phụ Trách chung: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực sau:

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo việc phân bổ vốn đầu tư công theo Luật đầu tư công kể cả các nguồn viện trợ ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; công tác hợp tác đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và thẩm định các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, khu công nghiệp được giao khi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh thông qua. Các báo cáo sơ, tổng kết về kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra các dự án, chủ đầu tư và thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo, quản lý phòng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

 

- Làm việc với các đoàn nước ngoài và trong nước có yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại Kiên Giang.

- Ký các văn bản, duyệt nội dung các văn bản trước khi gửi cơ quan cấp trên và các quyết định thanh tra, kết luận thanh tra và quyết định thu hồi vật chất được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu cho UBND tỉnh: về các cơ chế chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư; Tham mưu ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư từng thời kỳ và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Thu hút, quản lý, theo dõi, đánh giá và tổng hợp các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc các dự án theo hình thức PPP... Phối hợp vận động, thu hút và theo dõi các chương trình dự án ODA, NGO.

b/ Theo dõi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư của các huyện, thị, thành phố: thành phố Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành Hà Tiên.

c/ Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Kinh tế đối ngoại.

- Phó Giám đốc: Ngô Hen. Sinh năm 1971

Số điện thoại: 0918.185318

Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị thuộc khối kinh tế; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trong kế hoạch 5 năm, hằng năm.

- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công. Theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện.

- Chủ trì, tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc sở quyết định đầu tư thuộc khối kinh tế.

- Theo dõi, chỉ đạo tình hình thực hiện kế hoạch vốn hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững tăng trưởng xanh và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

- Chỉ đạo công tác tài vụ của cơ quan. Quản lý tài chính, tài sản được giao của Sở và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công tác pháp chế cơ quan.

- Chỉ đạo, quản lý công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

- Lãnh đạo, chỉ đạo Tổ một cửa, một cửa liên thông, công nghệ thông tin, theo dõi tiêu chuẩn quản lý ISO của Sở; giúp Giám đốc chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan, thực hiện chương trình tin học hoá cải cách hành chính, quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO. Quản lý Website; phê duyệt bài viết, đăng tải thông tin lên website của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b/ Theo dõi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư của các huyện: Châu Thành, Kiên Hải, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận.

         c/ Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Thanh Tra; Văn phòng.

Phó Giám đốc: Huỳnh Xuân Vũ. sinh năm 1970

Số điện thoại: 0939.131155

Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công thuộc khối khoa giao, văn xã.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm thuộc khối khoa giáo, văn xã.

- Chỉ đạo, theo dõi về kế hoạch phát triển xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối phụ trách. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ,...

- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công và báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện đăng ký kinh doanh cho các đối tượng trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở, chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các công chức, nhân viên phòng tài chính kế hoạch các huyện thị, phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương.

           - Chỉ đạo việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và kinh tế tập thể. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình. Hướng dẫn, theo dõi bộ phận chuyên môn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc sở quyết định đầu tư thuộc khối khoa giao, văn xã

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

b/ Theo dõi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư của các huyện: Phú Quốc, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng.

c/ Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Đăng ký kinh doanh,  Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

1.     Văn phòng:

-         Ông Tôn Thất Thương – Chánh Văn Phòng. Số điện thoại: 0913.792993

-         Ông Trần Đăng Khoa – Phó Chánh Văn Phòng. Số điện thoại: 0916.197790

-   Lê Quốc Tuấn– Phó Chánh Văn Phòng. Số điện thoại: 0918.565113

-         Bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ - Kế toán

-         Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Chuyên viên

-         Bà Ngô Thị Thanh Thảo – Chuyên viên

-         Bà Nguyễn Tuyết Trinh – Chuyên viên

2.     Thanh tra:

- Ông Đỗ Hồng Thái – Chánh Thanh tra. số điện thoại: 0918.334549

- Ông Nguyễn Việt Trung – Phó Chánh Thanh tra số điện thoại: 0978.720750

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Thanh tra viên

- Ông Nguyễn Hoàng Khánh – Cán sự

- Ông Trần Phú Tâm – Chuyên viên

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch Kế hoạch:

- Ông Huỳnh Bá Trung - Trưởng phòng. số điện thoại: 0982.449949

- Bà Ngô Kiều Quyên - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0919.792389

- Trần Lưỡng Toàn - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0974.733371

- Ông Nguyễn Minh Bảo - Chuyên viên

- Bà Nguyễn Ngọc Kim Loan - Chuyên viên

- Bà Tiêu Thị Diễm - Chuyên viên

- Ông Lê Quốc Khánh - Chuyên viên

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên

- Ông Trịnh Xuân Anh - Chuyên viên

- Bà Mai Thị Lệ Thủy - Chuyên viên

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Ông Đào Duy Hưng - Trưởng phòng. số điện thoại: 0913.885468

- Ông Trần Thanh Ngân - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0932.979898

- Ông Nguyễn Vũ Quốc - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0946.441818

- Bà Huỳnh Tố Lan - Chuyên viên

- Ông Phùng Quang Húy - Chuyên viên

- Bà Phan Phương Thảo - Chuyên viên

- Ông Trần Quốc An – Chuyên viên

- Bà Dương Thị Sự - Chuyên viên

- Bà Võ Thị Hồng Vân - Chuyên viên

5. Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư:

- Ông Trần Văn Tùng - Trưởng phòng. số điện thoại: 0919.030131

- Ông Bùi Thanh Hùng - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0986.545848

- Ông Phạm Thành Được - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 0966.716687

- Bà Đỗ Kim Bằng - Chuyên viên

- Ông Hồ Ngọc Trinh - Chuyên viên

- Bà Võ Thị Bích Phương - Chuyên viên

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng. số điện thoại: 0973.497717

- Ông Trần Hoài Nam - Phó trưởng phòng. số điện thoại: 01235.999486

- Ông Lý Giao Hưng - Trưởng phòng. số điện thoại: 0918.083336

- Bà Bùi Thị Bảo Thu - Chuyên viên

- Ông Lư Quang Hải - Chuyên viên

- Bà Thái Thanh Thy - Chuyên viên

Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo