Sơ đồ tổ chức

 

Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: 04 người, Giám đốc và 03 phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Gồm 18 người trưởng, phó phòng và 27 người không giữ chức vụ, cụ thể như sau:

- Văn phòng sở: Chánh VP, 01 Phó Chánh VP và 04 công chức.

- Phòng Thanh tra: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra và 03 công chức.

- Phòng Tổng hợp: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 03 công chức.

- Phòng Văn xã: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 công chức.

- Phòng Xây dựng cơ bản: 02 Phó Trưởng phòng và 04 công chức.

- Phòng Hợp tác đầu tư: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 03 công chức.

- Phòng Thẩm định dự án: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 công chức.

- Phòng Đăng ký kinh doanh: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 06 công chức.

Thư viện ảnh
Hình ảnh hoạt động
Video
Web liên kết
Quảng cáo