Giới thiệu chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước; đầu tư nước ngoài ở địa phương quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu;đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo