Văn phòng

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

27/02/2017
Chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác đầu thầu; thẩm định các kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định dự án; tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đối với nguồn vốn Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc sở và các ngành chức năng thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

đ) Thẩm định các nội dung khác (nếu có); kiểm tra sự phù hợp về chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với tất cả các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

e) Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng và các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc sở quyết định đầu tư.

Kiểm tra các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở quyết định đầu tư.

f) Tổng hợp báo cáo thẩm định dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo