Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có   .

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch,….). Tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai và tham mưu cân đối vốn thực hiện; tham gia góp ý thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành kinh tế, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB lĩnh vực kinh tế, chương trình phát triển bền vững và các báo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo