Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa giáo - Văn xã

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở có chức năng tham mưu Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao, Ban Dân tộc; Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; phối hợp thực hiện thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi; tham gia góp ý thẩm định các dự án quy hoạch khác.

b) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực phòng phụ trách và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật khi được lãnh đạo sở giao.

d) Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc phòng phụ trách, phối hợp với các phòng liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, xây dựng, tổng hợp thực hiện kế hoạch, chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phát triển nguồn nhân lực, thanh niên và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     đ) Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình MTQG, các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước (đầu tư công) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

e) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo