Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Đối ngoại

1. Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng thuộc Sở để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước theo từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của tỉnh và kiến nghị điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư; đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh và từ tỉnh ra nước ngoài;

c) Tiếp nhận, tham mưu thẩm tra hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức PPP); tham mưu Giám đốc sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

d) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước (ODA, NGO, FDI). Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước (kể cả vốn trong nước đầu tư ra nước ngoài);

e) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước;

f) Tham mưu Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo