Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh Tra

1/ Chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của sở; tham mưu Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực công tác với sự phân công của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

a) Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc hoặc Chánh Thanh tra sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của các phòng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

m) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc cơ quan.

i) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc giao.

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo