Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
Phòng Kinh tế - Đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
Phòng Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

27/02/2017
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1/ Chức năng:

- Là phòng chức năng của sở, có chức năng tham mưu Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Chủ động phối hợp với các phòng để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2/ Nhiệm vụ:

                a) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức:

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh khác trong sở; công tác quy hoạch công chức, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức của cơ quan; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức bao gồm: Chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến công chức tại sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với công chức cơ quan.

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về nhân sự; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban chỉ đạo thực hiện công tác ISO trong quản lý HCNN của sở:

+ Xây dựng các kế hoạch CCHC hàng năm, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết về CCHC theo quy định.

+ Cập nhật công bố, rà soát TTHC kịp thời đúng quy định.

+ Xây dựng, ban hành các quy trình ISO theo bộ TTHC và vận hành hệ thống quản lý ISO theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế một cửa; cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng.

- Theo dõi các công việc có thời hạn hoàn thành - đôn đốc việc thực hiện của các phòng chuyên môn;

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Xây dựng lịch tiếp công dân của cơ quan theo quy định và phối hợp cùng Thanh tra sở thực hiện công tác này.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính của cơ quan.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các hoạt động của sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của sở bao gồm kinh phí do NSNN cấp và nguồn ghi thu, ghi chi,…

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: Phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.      

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định: Chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng…

- Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của sở để trình lãnh đạo ban hành. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế của cơ quan: Làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc thực hiện; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cơ quan và ngành kế hoạch đầu tư. Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng quy chế - quy trình khen thưởng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

f) Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo CNTT...  thuộc các nguồn  vốn). Quản lý và nâng cấp Website của sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; đăng tải trên Website của sở các thông tin liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và các thông tin khác khi được lãnh đạo sở yêu cầu. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm đầu mối duy trì, bảo dưỡng, các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN; quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ.

  g) Thực hiện công tác hành chính - quản trị:

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ANTT trong cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, nhân viên trong đơn vị.

h) Công tác tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của sở theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định và các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo sở trong giao ban định kỳ và tại các cuộc họp đột xuất khác đến các phòng chuyên môn, đôn đốc việc thực hiện nội dung các thông báo này.

- Tổng hợp lịch công tác theo định kỳ của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

 i) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - Kỷ luật; Hội đồng lương; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của sở; …..

 

SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo