select
select
Search
PublishedOnDateDocumentIssueNoDocumentNameDocumentDescription
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 18 items in 2 pages
12/02/2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Dự thảo chương trình nghị sự 2030 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững)
05/02/2018 Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định vấn đề liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
27/11/2017 CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang
14/11/2017 CV1103/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp CV1103/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp
14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp của chính phủ quy định một số điều của luật họp tác xã Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp quy định một số điều của Luật Hợp Tác xã Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp của chính phủ quy định một số điều của Luật Hợp Tác xã
25/10/2017 48/2016/QĐ-TTg Quyết định Ban hành nguyên tắc tiêu chí phân bổ định mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Quyết định Ban hành nguyên tắc tiêu chí phân bổ định mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
25/10/2017 Về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch hành động Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang
23/08/2017 1030/QĐ-UBND QĐ Số 1030/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang
22/06/2017 về lĩnh vực hợp tác xã 23/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
10/05/2017 Quyết định số 622/QĐ-TTg QĐ số 622/QĐ-TTg Về việc Ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh
Hình ảnh hoạt động
Video
Web liên kết
Quảng cáo