select
select
Search
PublishedOnDateDocumentIssueNoDocumentNameDocumentDescription
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 44 items in 5 pages
21/12/2018 Công Văn số 1028/SKHĐT-THQHKH, ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo Công Văn số 1028/SKHĐT-THQHKH, ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo
12/12/2018 Công văn 6817/VP-VHXH, ngày 30/11/2018 về việc điều kiện được hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực tại NQ số 104/NQ-HĐND tỉnh Công văn 6817/VP-VHXH, ngày 30/11/2018 về việc điều kiện được hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực tại NQ số 104/NQ-HĐND tỉnh điều kiện được hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực tại NQ số 104/NQ-HĐND tỉnh
12/12/2018 Nghị Quyết số 119/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/01/2018 về việc sữa đổi bổ sung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo Nghị Quyết số 119/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/01/2018 về việc sữa đổi bổ sung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo về việc sữa đổi bổ sung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo
14/11/2018 Công Văn số 943/SKHĐT-THQH, Về việc lấy ý kiến đóng góp ý dự thảo Quyết định và quy chế sử dụng ngu Công Văn số 943/SKHĐT-THQH, Về việc lấy ý kiến đóng góp ý dự thảo Quyết định và quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kiên Giang của UBND tỉnh Kiên Giang đóng góp ý dự thảo Quyết định và quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kiên Giang của UBND tỉnh Kiên Giang
01/11/2018 Cống văn số 920/CV-SKHĐT, Báo cáo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang tẩm nhìn 2020, tầm nhìn đến 2030 Cống văn số 920/CV-SKHĐT, Báo cáo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang tẩm nhìn 2020, tầm nhìn đến 2030 Báo cáo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang tẩm nhìn 2020, tầm nhìn đến 2030
01/11/2018 Kế hoạch Số 95/KH-UBND tỉnh ngày 11/08/2015 về việc ban hành kế hoạch Hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch Số 95/KH-UBND tỉnh ngày 11/08/2015 của UBND về việc ban hành kế hoạch Hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. ban hành kế hoạch Hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
17/07/2018 Kế hoạch số 120/KH-UBND tỉnh, ngày 29 tháng 6 năm 2018 về việc Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5 năm 2018 Kế hoạch số 120/KH-UBND tỉnh, ngày 29 tháng 6 năm 2018Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT - TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018
17/07/2018 Kế hoạch số 114/KH-UBND tỉnh, ngày 29/06/2018 về việc Triển khai Chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 21/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Kế hoạch số 114/KH-UBND tỉnh, ngày 29/06/2018 Triển khai Chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 21/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Kế hoạch số 114/KH-UBND tỉnh, ngày 29/06/2018 Triển khai Chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 21/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
17/07/2018 Kế hoạch số 113/KH-UBNd tỉnh, ngày 29/06/2018 về việc Thực hiện Chương trình hành động số 29-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân Kế hoạch số 113/KH-UBNd tỉnh, ngày 29/06/2018 về việc Thực hiện Chương trình hành động số 29-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Chương trình hành động số 29-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
11/07/2018 Kế hoạch số 116/KH-UBND tỉnh ngày 6/7/2018Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Kế hoạch số 116/KH-UBND tỉnh ngày 6/7/2018Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo