select
select
Search
PublishedOnDateDocumentIssueNoDocumentNameDocumentDescription
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 23 items in 3 pages
24/04/2018 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030
22/03/2018 TÀI LIỆU HỌP về Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TỈNH KIÊN GIANG
16/03/2018 17/KH-UBND ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020 17/KH-UBND ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020 kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020
16/03/2018 CV 169/SKHDT-KTN, về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 CV 169/SKHDT-KTN, về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (kèm theo Kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh) về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
12/02/2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Dự thảo chương trình nghị sự 2030 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững)
05/02/2018 Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định vấn đề liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
05/01/2018 QĐ 255/QĐ- UBND ngày 30/01/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang QĐ 255/QĐ- UBND ngày 30/01/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27/11/2017 CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang CV1163/SKHĐT-KTN, ngày 27/11/2017 về việc góp ý các mục tiêu và chỉ tiêu giám sát thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang
14/11/2017 CV1103/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp CV1103/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp
14/11/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp của chính phủ quy định một số điều của luật họp tác xã Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp quy định một số điều của Luật Hợp Tác xã Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-Cp của chính phủ quy định một số điều của Luật Hợp Tác xã
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo